Ülemaailmne Tarnijate Koodeks


Eesmärk ja rakendusala

Me usume PepsiCo ́s, et eetiline ja vastutustundlik käitumine ei ole mitte ainult õige, vaid on ka vajalik meie äritegevuse jaoks. PepsiCo on välja töötanud tarnijate käitumiskoodeksi (edaspidi „Tarnijate Koodeks“), et selgitada meie ootusi käituda eetiliselt ärielus, tööjõudu puudutavates küsimustes, töötajate tööohutuse ja töötervishoiu ning keskkonna kaitsmise valdkonnas. PepsiCo Tarnijate Koodeks on mõeldud täiendama PepsiCo Ülemaailmset Käitumiskoodeksit ning sellele on viidatud ettevõtte teistes poliitikates ja standardites. Koodeksi järgimist oodatakse kõikidelt tarnijatelt, müüjatelt, töövõtjatelt, konsultantidelt, alltöövõtjatelt ja teistelt kaupade ja teenuste edasimüüjatelt, kes kogu maailmas PepsiCo ́ga koostööd teevad.

Ärieetika põhimõtted

PepsiCo loodab oma tarnijatelt, et nad käituvad äris vastutustundlikult, väärikalt, ausalt ja läbipaistvalt ning järgivad allpool loetletud põhimõtteid:

 1. Olla teadlik ning järgida kõiki kohalikus riigis kehtivaid seadusi ja määrusi.
 2. Konkureerida ausalt PepsiCoga koostöö tegemiseks – pakkumata eelise nimel altkäemaksu või muud väärtuslikku. PepsiCo on pühendunud vaba ettevõtluse raames oma äri ajama seaduspäraselt ja eetiliselt. Korruptiivsed lepingud klientide, tarnijate, valitsuse ametnike või teiste kolmandate osapooltega on rangelt keelatud. „Korruptsiooni“ all peetakse silmas isikliku või ärilise eelise saamist või selle saamise planeerimist ebaseaduslikul ja ebaausal teel.
 3. Edendada mitmekülgset tööjõudu ja hoida töökoht vaba diskriminiseerimisest, ahistamisest või üksõik millisest muust väärkohtlemisest. PepsiCo tarnijad peavad looma sellise töökeskkonna, milles töötajad ja äripartnerid tunnevad ennast väärtuslikena ja neid austatakse nende panuse eest. Ahistamine, sealhulgas soovimatu verbaalne, visuaalne, psüühiline käitumine või mingi muu tegur, mis loob ähvardava või vägivaldse töökeskkonna, on lubamatu. Töötaja tööle võtmise otsused peavad põhinema töötaja kvalifikatsioonil, oskustel, saavutustel ja kogemustel.
 4. Kohelda töötajaid õiglaselt, nii palga, tööaja kui ka hüvitiste osas. PepsiCo tarnijad peavad töösuhetes järgima kõiki seaduses kohaldatavaid nõudeid. Töötunnid, töötasud, hüvitised on kooskõlas seaduste ja tööstandarditega, sealhulgas puudutab see ka miinimumpalka, ületunde või teisi kompensatsioone ja seaduslikult ettenähtud hüvitisi.
 5. Keelatud on igasugune sunniviisiline või pealesurutud töö. PepsiCo tarnijad peavad järgima ja edandama peamisi inimõigusi. Tööhõive otsused peavad põhinema vabal valikul ning ei tohi kasutada sunni- või vanglatööd, füüsilist karistamist või füüsilise vägivalla teisi vorme füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või verbaalse väärkohtlemise näol.
 6. Keelatud on lapstööjõu kasutamine. Tarnijad peavad tööhõive puhul kinni pidama minimaalsest vanusepiirangust, mis on kehtestatud kohalike seadustega ja täitma ühtlasi ka Rahvusvahelise Töö Organisatsiooni (International Labor Organization ehk ILO) standardeid. Mitte mingil juhul ei tohi tööandja lasta alaealistel teha tööd, mis ohustaks tema füüsilist, psüühilist, vaimset või emotsionaalset arengut või takistaks tema õpinguid.
 7. Austada töötajate õigust ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste osas kooskõlas kohalike seadustega.  Kooskõlas kehtivate seadustega austavad PepsiCo tarnijad töötajate õigusi ühineda või mitte ühineda erinevate liitude ja töötajate organisatsioonidega.
 8. Tagada töötajatele tööohutuse ja töötervishoiu tingimused. PepsiCo tarnijad peavad maandama töötervishoiu ja tööohutuse riske, pakkudes tööõnnetuste vaba keskkonda, kus õnnetusi välditakse ning haigusi ennetatakse. Tarnijad peavad rakandama juhtimissüsteeme ja kontrolli, mis hindavad riskitegurid oma konkreetses tööstusvaldkonnas. Samuti peab tarnija tagama puhta joogivee ja nõuetekohase puhkeruumi; tulekahju väljapääsud ja elementaarsed tuleohutusega seotud vahendid; esmaabivahendid ning ligipääsu päästeteenistustele – kesskonnakaitsele, tuletõrjele ja kiirabile.
 9. Tegutseda keskkonnasõbralikult ning kooskõlas kohalike keskkonna-alaste seaduste ja määrustega. Igapäevane äritegevus ja otsuste tegemine peaks toimuma arvestades looduslike ressursside säästmist, taaskasutamist, reostuste vältimist, et tagada puhtam õhk ja vesi ning vähendada olmejäätmeid.
 10. Säilitada ettevõtte dokumente ja andmeid kooskõlas seadusandlusega ja hea raamatupidamise tavaga.
 11. Pakkuda tooteid ja teenuseid, mis vastavad kvaliteedi ja toiduohutuse standarditele. PepsiCo on pühendunud kõikide meie brändide osas kvaliteetsete ja tervisele ohutute toodeta pakkumisele. Kõigilt, kes osalevad toodete arendamises, käitlemises, pakendamises või säilitamises, oodatakse järgmist:
  • antud asukohas toodetavatele toodetele kehtivate kvaliteedistandardite,- poliitikate või- protseduuride tundmist ja täitmist
  • heade tootmistavade ja testimisprotokollide järgimist;
  • kõigi kehtivate toiduohutust puudutavate õigusnormide järgimist;
  • PepsiCo kohest informeerimist kõigest, mis võiks negatiivselt mõjutada avalikkuse arvamust PepsiCo toodete kohta.
 12. Tarnijate Koodeksi järgimiseks vajalike juhtimisprotsesside rakendamine ning koostöö PepsiCo poolt nõutud hindamisprotsesside teostamiseks. PepsiCoga koostöö tegemiseks peavad tarnijad sõlmima lepingu, mis kinnitab Tarnijate Koodeksi täitmist. Vajadusel võib PepsiCo tarnijate juures etteteatamistähtajaga auditeerimise teostada, et kontrollida Tarnijate Koodeksi täitmist.
 13. Järgida PepsiCo poliitikaid seoses PepsiCo töötajatele kingituste tegemisega, meelelahutuse pakkumisega või huvide konfliktiga. PepsiCo tarnijatel on keelatud kinkida või pakkuda kingitusi PepsiCo töötajale, mis võivad lubamatult mõjutada PepsiCo äriotsuseid või anda tarnijale ebaausa eelise.
 14. Koodeksi rikkumise kahtlusest teavitamine. Tarnijad, töötajad või lepingupartnerid võivad koodeksi rikkumise kahtluse korral helistada PepsiCo Speak Up liinile telefoninumbril 1-866-729-4888 Ameerika Ühendriikidesse või kasutada selleks ettenähtud telefoniliine üle kogu maailma. Nimekiri rahvusvaheliste telefoninumbritega on lisatud Tarnijate Koodeksile ja see võib aeg ajalt muutuda, värsket nimekirja saab jälgida veebilehel https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/52943/index.html.

“Speak Up” telefoniliin toimib ülemaailmselt 24 tundi ööpäevas. Kontakteeruda võib samuti elektroonilisel teel, võttes ühendust “Speak Up” veebiaadressil. Kõik pöördumised, nii Speak Up liinile kui ka veebi kaudu on konfidentsiaalsed ning helistaja võib jääda anonüümseks, kui see on seadusega kooskõlas.