Lay’s sügiskampaania Coop kauplustes 5.10.-29.11.2016


04.10.2016
 1. Lay’s tarbijakampaania on Coop Eesti kauplustes (Maksimarket, Konsum, A ja O) toimuv kampaaniamäng, mille korraldajaks on PEPSICO EESTI AS (reg-kood 10438708, aadress: Tuglase 2, 51014 Tartu, Tartumaa) – edaspidi nimetatud kui kampaania Korraldaja.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
 3. Kampaanias osalevad kõik isikud, kes ostavad Maksimarketi, Konsumi või A ja O kauplustest ükskõik millise Lay’si krõpsupakkidest. Kampaanias ei või osaleda kampaania Korraldaja töötajad ega nende perekonnaliikmed.
 4. Kampaania toimub 5. oktoobrist kuni 29. novembrini 2016, kampaania auhindu väljastatakse kuni 13. detsember 2016
 5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta kampaania perioodil ükskõik milline Lay’si krõpsupakkidest, hoida alles ostuarve ja sisestada ostuarve nr lays.ee kampaanialehele.
 6. Kõikide eespool nimetatud toodete ostjate ning ostuarve registreerinute vahel vahel loositakse välja alljärgnevad auhinnad:
  • – iga tööpäev kast krõpsu (Lay’s Onion 77g)
  • – iga nädal XBOX 360 + Kinect .
 7. Kampaania võidufondi väärtus on 3157,92 eurot.
 8. Auhindade loosimised toimuvad 1 kord nädalas eelneva nädala kampaaniatoodete ostnute vahel, kes on registreerinud ostuarve nr-i lays.ee kampaanialehel.
  • nLoosimised toimuvad alljärgnevatel kuupäevadel: 10.10.16, 17.10.16, 24.10.16, 31.10.16, 07.11.16, 14.11.16, 21.11.16, 30.11.16. Võitjate nimed avalikustatakse www.lays.ee ja www.coop.ee hiljemalt loosimisele järgneval kuupäeval.
 9. Auhinna võitnud isikutega võetakse ühendust e-maili teel loosimisele järgnevate päevade jooksul, mitte hiljem kui 2 tööpäeva peale loosimist.
 10. Võidetud auhinnad väljastatakse kampaanias osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel kuni 13.12.2016:
  • – Tallinnas Zavod BBDO OÜ kontoris aadressil Rotermanni 5/Roseni 10, tel: +372 681 1800.
 11. Teovõimetu või piiratud teovõimega isiku poolt võidetud auhinnad antakse kätte tema seaduslikule esindajale.
 12. Kampaania Korraldaja tasub tema poolt väljaantavate auhindadega seotud kohustuslikud riigimaksud.
 13. Kampaania käigus osaleja poolt võidetud auhindu ei asendata osaleja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhinna maksumust rahas. Auhindade kättesaamisega seotud transpordi- vms kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.
 14. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmiseks kampaania Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
 15. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjatele ja/või auhindade kasutajatele auhindade kasutamisel tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjate ja/või auhindade kasutajate poolt auhindade kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.
 16. Kampaania Osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või kampaania Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, aga ka siis, kui kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada (v.a kampaania Korraldaja süü tõttu), ei vastuta kampaania Korraldaja kampaanial osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 17. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud reegleid, või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanial osalejatele AS Pepsico Eesti kodulehel www.pepsico.ee vahendusel.
 18. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 13.12.2016 kampaania Korraldajale aadressil: PEPSICO EESTI AS, Tuglase 2, 51014 Tartu, Tartumaa märgusõnaga “Lay’s tarbijakampaania COOP-is”. Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev.
 19. Pretensioonides peab olema toodud Osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ning võimalike puuduste ja põhjuste üksikasjalik kirjeldus.
 20. Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 7 tööpäeva jooksul kättesaamise kuupäevast.
 21. Korraldaja otsusest teatatakse Osalejale tähitud kirjaga, mis saadetakse pretensioonis märgitud aadressil 7 päeva jooksul pretensiooni läbivaatamise kuupäevast. Korraldaja otsus pretensioonide kohta on lõplik ja kohustuslik. Osaleja edasised pretensioonid vaadatakse läbi kohtu poolt.
 22. X-BOX360 garantii ja tehniliste probleemide korral pöörduda:
  • Gamestar Holding OÜ, Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn, telefon +372 5307 6779.